Algemene Voorwaarden

Kunst. 1 - Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Agatha Amsterdam, ingeschreven te kamer van koophandel te Amsterdam onder het nummer 71881220. Eventuele in-en/of verkoopvoorwaarden van de wederpartij worden nadrukkelijk van de hand verworpen.


Kunst. 2 - Definities

1. Klant:De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn / haar commerciële of professionele activiteiten;2. Bedenktijd:De naar Nederlands recht bepaalde periode gedurende welke de consument van zijn herroepingsrecht gebruik kan maken;3. Herroepingsrecht: De naar Nederlands recht geregelde consumentenoptie om niet verder te gaan met de overeenkomst op afstand;4. Contract op afstand:Een overeenkomst gesloten tussen Agatha Amsterdam en de consument waarbij exclusief of aanvullend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot het sluiten van de overeenkomst;5. Technologie voor communicatie op afstand: Een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig op dezelfde plaats zijn samengekomen;6. Standaardformulier voor herroeping: Het Europese standaardformulier voor herroeping opgenomen in Bijlage 1.

Kunst. 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Agatha Amsterdam en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Agatha Amsterdam en de consument.2. Alvorens een overeenkomst op afstand te sluiten, zal Agatha Amsterdam de tekst van deze algemene voorwaarden kosteloos en zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen.3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden, in afwijking van het vorige gedeelte en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, ook elektronisch aan de Consument worden verstrekt met een op te slaan PDF-document.3. In het geval dat naast deze algemene voorwaarden specifieke productcondities van toepassing zijn, zijn de tweede en derde alinea van overeenkomstige toepassing en in geval van tegenstrijdige voorwaarden kan de consument altijd een beroep doen op de toepasselijke bepaling die het meest gunstig is voor de consument.

Kunst. 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden van toepassing is, wordt deze door Agatha Amsterdam uitdrukkelijk in de aanbieding vermeld.2. Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument in staat te stellen de producten adequaat te beoordelen. Als Agatha Amsterdam gebruik maakt van afbeeldingen, zijn dit waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke fouten of vergissingen of lichte kleurafbuiging in afbeeldingen binden Agatha Amsterdam niet.3. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en plichten zijn verbonden aan het accepteren van de aanbieding.

Kunst. 5 - Het contract

1. Behoudens de bepalingen in paragraaf 4, wordt de overeenkomst geldig wanneer de consument het aanbod heeft aanvaard en aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan. Agatha Amsterdam kan niet aan een overeenkomst worden gebonden zonder dat de consument deze algemene voorwaarden heeft aanvaard die ook zijn gepresenteerd voordat de consument de bestelling plaatst.2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Agatha Amsterdam onmiddellijk de ontvangst van het aanbod via elektronische middelen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.3. Als het contract elektronisch wordt gesloten, neemt Agatha Amsterdam passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de elektronische gegevensoverdracht en zorgt voor een veilige webomgeving met bijvoorbeeld encryptie via SSL. Als de consument elektronisch kan betalen (bijvoorbeeld iDeal of Creditcard, zal de derde die deze diensten aan Agatha Amsterdam levert, passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.4. Agatha Amsterdam kan in een geval dat de consument na levering wil betalen met bijvoorbeeld Afterpay, maar ook binnen de grenzen van de wet, informatie verzamelen over het vermogen van de consument om zijn betalingsverplichtingen na te komen en alle feiten en factoren die relevant zijn voor het verantwoord afsluiten van de overeenkomst op afstand. Indien Agatha Amsterdam of een derde op grond van dit onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft hij wettig het recht een met redenen omklede bestelling of verzoek te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.5. Alvorens het product af te leveren, zal Agatha Amsterdam de volgende informatie samen met het product, de dienst of de digitale inhoud schriftelijk of op zodanige wijze verzenden dat de consument het op een toegankelijke manier op een langdurige gegevensdrager kan opslaan:een. het contactadres van Agatha Amsterdam waar de consument met klachten terecht kan;b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen, of, in voorkomend geval, duidelijke informatie over zijn vrijstelling van het herroepingsrecht;c. de informatie die overeenkomt met bestaande service na verkoop en garanties;d. de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of digitale inhoud, in voorkomend geval de bezorgkosten en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;e. de vereisten voor het opzeggen van het contract;f. het standaardformulier voor herroeping als de consument het herroepingsrecht heeft.

Kunst. 6 - Herroepingsrecht

1. De consument kan een koopcontract voor een product weigeren zonder een wettelijke bedenktijd van ten minste 14 dagen op te geven.2. De bedenktijd waarnaar wordt verwezen in onderdeel 1 begint op de dag waarop het product wordt ontvangen door de consument of door een vooraf door hem of haar aangewezen derde en die niet de vervoerder is, ofeen. als de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het laatste product heeft ontvangen. Agatha Amsterdam kan een bestelling van verschillende producten met verschillende leverdata weigeren, mits hij de consument duidelijk op de hoogte brengt voorafgaand aan het bestelproces.b. indien de levering van een product uit meerdere partijen of delen bestaat: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste partij of het laatste onderdeel heeft ontvangen.c. in geval van een overeenkomst over regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde het eerste product heeft ontvangen.

Kunst. 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de refectie moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

2. De consument is aansprakelijk voor een waardevermindering van het product als gevolg van een manier van omgaan met het product die deze waardevermindering veroorzaakt, maar de consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Agatha Amsterdam hem niet heeft voorzien juridische informatie over het herroepingsrecht voordat de overeenkomst wordt gesloten.

Kunst. 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht van de consument en de kosten

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, deelt hij dit binnen de bedenktijd ondubbelzinnig mee aan het standaardformulier voor herroeping.

2. De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen veertien dagen, gerekend vanaf de dag van levering en met alle geleverde accessoires en in de originele staat en verpakking, terug naar Agatha Amsterdam.

3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, deelt hij dit binnen de bedenktijd ondubbelzinnig mee aan het standaardformulier voor herroeping.

4. De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen veertien dagen, gerekend vanaf de dag van levering en met alle geleverde accessoires en in de originele staat en verpakking, terug naar Agatha Amsterdam.

5. De consument zendt het product zo spoedig mogelijk, maar altijd binnen veertien dagen, gerekend vanaf de dag van levering en met alle geleverde accessoires en in de originele staat en verpakking, terug naar Agatha Amsterdam.

Kunst. 9 - Uitsluiting herroepingsrecht

Agatha Amsterdam kan het herroepingsrecht uitsluiten, maar alleen als Agatha Amsterdam dit duidelijk kenbaar maakte bij het doen van het aanbod of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst voor producten die zijn vervaardigd in overeenstemming met de specificaties van de consument die niet geprefabriceerd zijn en die op de op basis van de individuele keuze of beslissing van een consument of die zijn bedoeld voor een specifieke persoon en / of wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en / of als de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Kunst. 10 - De prijs

1. De prijzen van de producten op de website van Agatha Amsterdam worden niet verhoogd tijdens de geldigheidsperiode die in de aanbieding wordt vermeld, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van het contract is toegestaan ​​als ze het gevolg zijn van nieuwe wetgeving.3. Alle prijzen vermeld bij het aanbieden van producten of diensten zijn inclusief btw.

Kunst. 11 - Beperkte garantie van 6 maanden

1. Agatha Amsterdam garandeert dat haar producten voldoen aan het contract (voor normaal gebruik) met de specificaties in het aanbod, met redelijke eisen van bruikbaarheid en / of betrouwbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften op de dag dat het contract werd gesloten .

2. Deze beperkte garantie geldt voor 6 maanden nadat het product (en) is geleverd aan de consument.

Kunst. 12 - Levering

1. Agatha Amsterdam zal de best mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken van bestellingen en het uitvoeren van productbestellingen en bij het beoordelen van verzoeken om dienstverlening.

2. De plaats van levering is op het adres dat de consument heeft opgegeven en aan Agatha Amsterdam heeft verstrekt.

3. Het risico van verlies en / of beschadiging van producten berust bij Agatha Amsterdam tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de consument bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Kunst. 13 - Betaling

1. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, moeten de door de consument vooraf te betalen bedragen worden gedaan via Paypal, Applepay, iDeal, Creditcard of Sofort.

2. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling voordat hij het overeengekomen voorschot heeft betaald.

Kunst. 14 - Geschillen

1. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, moeten de door de consument vooraf te betalen bedragen worden gedaan via Paypal, Applepay, iDeal, Creditcard of Sofort.

Kunst. 15 - Copyright

De informatie op deze website is beschermd door Nederlands recht. Het kopiëren, verkopen of reproduceren van tekst, afbeeldingen en / of andere inhoud van deze website is verboden.

Vragen over de Servicevoorwaarden kunt u ons sturen via info@agathaamsterdam.com.